DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O nás

Vítejte na informační stránce společenskovědní sekce Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Pátečníci je zažité označení účastníků  pravidelných setkání - členů i nečlenů (hostů a příznivců) - společenskovědní sekce Sisyfa. Jsme letitými hosty Českého centra Mezinárodního Pen klubu a scházíme se každý pátek v 17 hodin. Ve vůdčí úloze našich pravidelných setkání se v průběhu let vystřídalo několik významných osobností. Poslední z nich PhDr. Zdeněk Pokorný nás v létě roku 2013 bohužel opustil, snad se nám do budoucnosti bude dařit dostát jeho památce.

Svým neoficiálním sebeoznačením "pátečníci" chceme vyjádřit respekt ke skutečným prvorepublikovým pátečníkům v čele s Karlem Čapkem a T.G. Masarykem.

                   

            Tomáš G. Masaryk a Karel Čapek                                     

Přestože se jedná o společenství lidí organizačně spjatých s ČKS, pravidelnými účastníky i hosty jsou lidé různých přesvědčení a názorových pozic. Pro zachování maximální rozmanitosti jak témat, tak přednášejících se snažíme nikterak nelimitovat jedno či druhé. Vycházíme ze svobodné volby každého občana, kterou ctíme jako jeden z pilířů skutečné parlamentní demokracie. Mezi pátečníky je vítán každý, kdo má co sdělit a kdo ctí elementární pravidla argumentační korektnosti.

Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou přednášky a diskuse mezi přednášejícím a účastníky na straně jedné a mezi účastníky navzájem na straně druhé. Témata jsou různorodá, ale většinou se dotýkají společenskovědní (humanitní), případně přírodovědné či ekonomické problematiky.  Přednášejícími jsou vesměs odborníci v daných oborech, ať už vědečtí nebo pedagogičtí pracovníci, ale také vysoce erudovaní amatéři, kteří dobrovolně a bez nároku na honorář předávají své vědomosti a zkušenosti k užitku celému plénu. Jedinou odměnou přednášejícímu je skutečný zájem o přednášené téma ze strany účastníků a také spontánní uznání včetně neformálního potlesku na závěr společného setkání.

Přednášek se může zúčastnit každý zájemce z řad široké veřejnosti bez ohledu na členství v Českém klubu skeptiků Sisyfos, jediným limitem účasti je kapacita místa konání. Účast je bezplatná (dobrovolné příspěvky vítány).

_________________________________________________________________________________________________

Obrázek (logo) v záhlaví této stránky představuje Kerbera, tj. trojhlavého psa, který podle řecké mytologie střežil " vstup do podsvětí," kde Sisyfos vykonával svůj trest,  sisyfovskou práci. Těm, kteří by se chtěli o Sisyfovi a jeho osudu dozvědět více informací, můžeme doporučit knihu Alberta Camuse - Mýtus o Sisyfovi. V této publikaci se čtenář dozví nejen podrobosti o životě legendárního mytologického hrdiny, ale  dočte se o výkladu pojmu " sisyfovství" a také se přiblíží k filosofickému postoji existenciálního myslitele Alberta Camuse.

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a dlouholetým předsedou je humanistický filozof Paul Kurtz, si zvolila název CSICOP, Committee for the scientific investigation of the claims of the paranormal (Výbor pro vědecké zkoumání paranormálních názorů). Jejím původním programem byla vědecká analýza pseudovědeckých názorů a údajně nadpřirozených jevů, ale postupně se rozšiřoval zájem skeptiků i na další oblasti, ve kterých začaly převládal nevědecké a sporné názory, a stranou nezůstala ani popularizace vědy. Základní metodou práce je tzv. „nový skepticismus“ ve smyslu kritického racionalizmu. Dnes je CSICOP silnou organizací s více než 50.000 členy, má v USA několik výzkumných center a vydává kritický časopis Skeptical Inquirer.

Záhy nato vznikly analogické skeptické organizace téměř ve všech zemích západního světa. V Evropě patří k nejsilnějším společnostem s dlouhou tradicí německá GWUP, italská CICAP, francouzská AFIS, velice aktivní jsou i belgičtí a holandští skeptici. Pozoruhodně silné skeptické organizace jsou v Japonsku, Číně, Austrálii, na Novém Zélandě a v Indii. Po r.1989 vznikly skeptické organizace také v řadě států východní Evropy včetně české a slovenské republiky i Ruska. Všech dnes už téměř 100 skeptických společností ve světě má analogický program, který je vystižen i v jejich názvu: skeptici, společnosti pro vědecké zkoumání pseudo- nebo paranormálních názorů, společnosti pro podporu kritického myšlení (Slovensko, Španělsko) apod. V r.1994 se evropské skeptické společnosti sdružily od hlavičkou ECSO, European Council of Skeptical Organizations.

 

(Text přejat ze stránek Českého klubu skeptiků Sisyfos)

Český klub skeptiků a jeho cíle

SISYFOS vznikl na jaře r.1995 z podnětu několika racionálně myslících osob. Dnes má téměř 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Dvě třetiny členstva mají vysokoškolské vzdělání, vysoký je podíl přírodovědců, techniků a lékařů. Téměř polovina členů je z Prahy a okolí, pobočka je v Brně, hodně členů je z Ostravska. Od r.2000 je SISYFOS členem Rady vědeckých společností ČR.

Cíle klubu jsou definovány v úředně schválených stanovách. Naší snahou je šířit a obhajovat poznatky současné vědy. Mimořádný význam přičítáme podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů. S výsledky těchto analýz seznamujeme veřejnost a snažíme se bránit šíření pseudovědeckých, paranormálních názorů a neověřených nebo klamavých postupů a přístrojů. Za významné považujeme poskytování informací a pomoc občanům v ochraně před takovými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny. Klub nechce zasahovat do sféry politické a do oblasti náboženské víry.

Svou činnost na domácí scéně koordinujeme s evropskými i mimoevropskými skeptiky a pravidelně se zúčastňujeme evropských a světových kongresů.


Oblasti našeho kritického zájmu

Klasickým skeptickým tématem jsou všechny okultní, ezoterické a paranormální názory, aktivity a jevy. Patří sem astrologie, keltománie, numerologie, tzv. ufologie, téma mimozemšťanů, proutkaření, poltergeisti, posmrtný život, kryptozoologie, pseudohistorie, zázraky, kreacionismus. Dalším širokým tématem je parapsychologie s jejími četnými fenomény: spiritizmem, psycho- event. biotronikou, radionikou, i pseudovědeckým hledáním tzv. psychických sil. Důležitým tématem je tzv. alternativní, resp. nekonvenční medicína, jejíž šíření je vážnou hrozbou pro zdraví občanů. Nejvýznamnějšími směry v této sféře jsou homeopatie, clusterová medicína, akupunktura, biotronika, chiropraxe a desítky dalších, často kuriózních metod. Vyjadřujeme se i k jiným „alternativním“ oborům: ve školství k waldorfským školám, v zemědělství k tzv. ekologickému zemědělství. Upozorňujeme na významnou negativní roli našich médií v šíření iracionality.

V současné době vystupují do popředí nové oblasti, kde dochází ke zkreslování vědeckých poznatků a k aktivnímu, často agresivnímu hlásání a šíření protivědeckých názorů. Patří sem různé aktivity ekologistů, boj proti jaderné energetice, proti geneticky modifikovaným potravinám, proti genetickému inženýrství atd. Naší snahou je vysvětlit podstatu, výhody i reálná rizika těchto nových oborů a vyvracet názory mylné nebo záměrně deformované.

Nenecháváme stranou ani oblasti teoretické, filozofické. Máme svou společensko-vědní sekci, která se zabývá mezi jiným především problémy masové kultury, humanitních hodnot, postmodernizmu a filozofie vědy. V nejbližší době počítáme s obnovením činnosti přírodovědecké a lékařské sekce.


Činnost ČKS SISYFOS

Své cíle prosazuje náš klub co nejširším spektrem činností. Myšlenky našich i zahraničních skeptiků publikujeme ve Zpravodaji SISYFOS, který vychází od r. 1995 3-4x ročně. Obsahuje také aktuální informace o všech našich akcích a aktivitách. Řada našich členů publikuje články se skeptickou problematikou v odborném i denním tisku. Dále je to činnost přednášková. Sedmiletou tradici má pravidelný cyklus přednášek Věda kontra iracionalita, který organizujeme ve spolupráci s Akademií věd ČR v její budově na Národní třídě. Přednáškové cykly proběhly nebo probíhají i v Plzni, v Brně, na Kladně, a jednotlivě přednášejí členové SISYFA po celé republice. Publikovali jsme také několik odborných i beletristických knih, jejichž seznam uvádíme v příloze.

Vystupujme i v rozhlase a občas také v televizi. S výsledky našich analýz seznamujeme odpovědné instituce. Obracíme se s našimi návrhy, peticemi i stížnostmi na ministerstva, centrální lékařské i školské organizace i na státní kontrolní orgány.

Se značným ohlasem se setkalo každoroční udělování Bludných Balvanů, anticen za „významné příspěvky ke klamání veřejnosti“. Satirickou formou upozorňujeme vždy na tři „nejzasloužilejší“ jednotlivce a tři organizace.

Přesto, že jde o činnost náročnou, „sisyfovskou“ a zdánlivě málo efektivní, přece jen jsme dosáhli některých úspěchů. Čs. lékařská společnost vyloučila pod naším tlakem ze svých řad Společnost homeopatickou spolu s clusterovou medicínou a zrušila sekci elektroakupunktury podle Volla. Z obchodů byl stažen podvodný přístroj Depolar pro odrušování „zemního“ a elektromagnetického záření. V kritických pořadech televize se podařilo z naší iniciativy a s naší pomocí demaskovat některé léčitele a jiné podvodníky.

SISYFOS má svou webovou stránku www.sisyfos.cz kde jsou dostupné všechny základní dokumenty včetně všech čísel Zpravodaje a kde jsou uváděny aktuální informace o naší činnosti a pořádaných akcích.


Organizace

SISYFOS má tři sekce: fyzikální, biologicko-lékařskou a společensko-vědní.

WWW stránka: http://www.sisyfos.cz


Publikované knihy:

a/ odborné:

Alternativní medicína, možnosti a rizika. Kolektiv autorů. Grada 1995.

Homeopatie, clusterová a anthroposofická medicína. J. Heřt a kol.. Nakl. Lidové noviny 1997.

Sborník Věda kontra iracionalita 1. Kolektiv autorů. Academia 1998.

Sborník Věda kontra iracionalita 2. Kolektiv autorů. Academia 2002.

Sborník Věda kontra iracionalita 3. Kolektiv autorů. Nakl. V. Nosková 2005.

Akupunktura, mýty a realita. J. Heřt, J. Hnízdil, P. Klener. Galén 2002.


b/ populární:

Trialog o životě ve vesmíru. Remešová Stanislava, Grygar Jiří, Grün Marcel. EMINENT 2001.

Trialog o mimozemšťanech. Grygar Jiří, Grün Marcel, Ramešová Stanislava. Paseka 2006.


c/ beletrie:

Mýty v zrcadle vědy a fantazie. J.Splítková. Nakl. Gumruch 2001.

Je to hustý (eseje a povídky). V. Nosková. Nakl. V. Nosková 2003.

Utopený Archimedes. Malý alternativní výkladový slovník. V. Mornstein. Nakl. V. Nosková 2003.

Alternativní bajkýdky. M. Kutílek a U. G. Sato. Nakl. V. Nosková 2003.

(Text přejat ze stránek Českého klubu skeptiků Sisyfos)